เสน่ห์ผืนผ้าชาติพันธุ์และผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

Read more: เสน่ห์ผืนผ้าชาติพันธุ์และผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

 

การนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์ 

Read more: นิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more: โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย...

 

ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Crafting Futures จากบริติช เคานซิล ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านโอกาสทางการศึกษา และศิลปะวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา พร้อมทั้งร่วมฟังบรรยายภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลผลิตของศูนย์ฯ ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทย รวมถึงให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมสิ่งทอเพื่อฟื้นฟูเอกลักษณ์ท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

Read more: ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการล้านนาเอ็กซ์โป

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559

ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Read more: งานล้านนาเอ็กซ์โป 2016

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

Read more: งานประชุมวิชาการนานาชาติ นำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนะรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์